Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Conţinutul studiului de fezabilitate constă in următoarele elemente (structura sa - a se vedea Structura SF din coloana alăturată - este cea menţionată in Anexa 2 a H.G. nr. 28/2008; pentru textul normativ complet si comentariile noastre la acesta a se vedea Lista de reglementari şi Comentarii la reglementari din cadrul secţiunii Cadrul de reglementare). Atenţie: structura poate varia in anumite privinţe, in funcţie de reglementările specifice aplicabile, care trebuie verificate inainte de elaborarea studiului:

*            date generale;

*            informaţii generale privind proiectul;

*            costurile estimative ale investiţiei;

*            analiza cost-beneficiu;

*            sursele de finanţare a investiţiei;

*            estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei;

*            principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

*            avize şi acorduri de principiu;

*            piese desenate.

Prezentăm, in continuare, datele necesare fiecărui capitol, cu comentariile noastre pentru fiecare dintre acestea.

Date generale:

*            Date necesare:

*       denumirea obiectivului de investiţii, amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul), titularul investiţiei, beneficiarul investiţiei, elaboratorul studiului.

*            Comentarii:

*       datele solicitate sunt simplu de identificat;

*       titularul investiţiei: proprietarul final al investitiei / entitatea care controlează, in ultima instanţă, proiectul (ex. Consiliul Judeţean);

*       beneficiarul investiţiei: entitatea care administrează proiectul (ex. Regie autonomă sub controlul Consiliului Judeţean).

Informaţii generale privind proiectul:

*            Date necesare:

*       situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

*       descrierea investiţiei:

-        concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

-        scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung): (a) scenarii propuse (minimum două); (b) scenariul recomandat de către elaborator; (c) avantajele scenariului recomandat;

-        descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

*       date tehnice ale investiţiei:

-        zona şi amplasamentul;

-        statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

-       situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan;

-      studii de teren: (a) studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinţă naţional; (b) studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări; (c) alte studii de specialitate necesare, după caz;

-       caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

-      situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: (a) necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; (b) soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

-        concluziile evaluării impactului asupra mediului;

*       durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

*            Comentarii:

*   analiza cererii: acesta este cel mai important element de analiză inaintea analizei cost-beneficiu propriu-zise (trebuie alocat un buget de timp si efort semnificativ pentru acest punct, care este aplicabil pentru orice fel de proiect, inclusiv pentru servicii publice); dacă nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate care să argumenteze convingător acest aspect, trebuie elaborată această analiză in cadrul acestui capitol al studiului de fezabilitate;

*   in privinţa situaţiei terenului, trebuie pus accentul pe identificarea proprietarilor, precum şi a suprafeţelor de terenuri aparţinand acestora, afectate de investiţie;

*     pentru comentariile noastre privind analiza opţiunilor şi analiza cererii, a se vedea punctul Studiu de prefezabilitate din cadrul acestei secţiuni, precum şi punctul Analiza optiunilor din cadrul secţiunii Analiza cost-beneficiu;

*       definirea proiectului include şi clasificarea acestuia sau nu, după caz, drept proiect major (a se vedea punctul Proiecte majore din cadrul acestei secţiuni).

Costurile estimative ale investiţiei:

*            Date necesare:

*       valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

*       eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

*            Comentarii:

*       devizul general este realizat, oricum, alături de devizele pe categorii de cheltuieli; acestea din urmă constituie, in cele mai multe din cazuri, sursa de informaţii detaliată la nivelul necesar pentru elaborarea graficului de realizare a investiţiei;

*       explicaţii privind conţinutul fiecărei categorii de cheltuieli din devizul general sunt cuprinse in Anexa 4 a H.G. nr. 28/2008 (a se vedea punctul Lista de reglementari din cadrul secţiunii Cadrul de reglementare;

*    atenţie: structura impusă devizului general poate fi şi este ajustată in timp de către leguitor, ceea ce face necesar să se asigure că varianta depusă este actualizată conform normelor in vigoare;

*     recomandăm să se includă următoarele documente: (a) devizul general; (b) toate devizele pe obiect; (c) listele de echipamente şi lucrări pe baza cărora s-au intocmit devizele pe obiect; (d) fişele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse de proiect; (e) oferte de preţ, preţuri de catalog entru echipamentele şi utilajele ce se intenţionează a fi achiziţionate in cadrul proiectului sau ale unora similare ca scop;

*     graficul general de realizare a investiţiei publice are un format recomandat, in formularul F6 din Instructiunile de aplicare pentru H.H. nr. 28/2008;

*    formatul preferat de către cei care evaluează studiile de fezabilitate, este cel al graficelor Gantt, care pot fi generate de programe precum Microsoft Project;

*       atenţie: un grafic de tip Gantt poate fi elaborat, la nevoie, şi manual, cu respectarea regulilor Gantt - important este doar respectarea priorităţii, duratei şi interdependenţelor dintre diversele etape ale proiectului, conform regulilor de management de proiect; a se vedea Link-uri Gantt (template-uri Excel gratuite din terţe surse) din coloana alăturată;

*       graficul Gantt trebuie corelat cu necesarul de investiţie pe fiecare etapă de execuţie a proiectului;

*       atenţie: unele ghiduri ale solicitantului menţionează termene-limită stricte referitoare la momentul inceperii lucrărilor şi, respectiv, al punerii in funcţiune a investiţiei - trebuie avute in vedere aceste limitări la intocmirea graficului de realizare.

Analiza cost-beneficiu:

*            Date necesare:

*       identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

*       analiza opţiunilor;

*       analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

*       analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

*       analiza de senzitivitate;

*       analiza de risc.

*            Comentarii:

*         secţiunile Analiza cost beneficiu, Analiza financiara, Analiza economica şi Risc si senzitivitate conţin informaţii, explicaţii detaliate şi aplicaţii practice referitor la acest subiect.

Sursele de finanţare a investiţiei:

*            Date necesare:

*       fonduri proprii;

*       credite bancare;

*       fonduri de la bugetul de stat/bugetul local;

*       credite externe garantate sau contractate de stat;

*       fonduri externe nerambursabile;

*       alte surse legal constituite.

*            Comentarii:

*       categoriile de finanţare menţionate sunt cu titlu enumerativ, proiectul in speţă putand fi finanţat, evident, doar prin unele din sursele menţionate; deşi nu este menţionată ca atare, sursa fonduri private este, bineinteles, inclusă (fondurile proprii pot fi private, dacă proiectul este privat sau in regim public-privat);

*       atenţie: pentru beneficiarii instituţii publice, este critică obţinerea filei de buget, care atestă asigurarea co-finanţarii proprii, prin includerea efortului investiţional in bugetul instituţiei;

*       punctul Surse finantare din cadrul secţiunii Analiza financiară conţine informaţii, explicaţii detaliate şi o aplicaţie practică referitor la acest subiect.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

*            Date necesare:

*       număr de locuri de muncă create in faza de execuţie;

*       număr de locuri de muncă create in faza de operare.

*            Comentarii:

*       atenţie: trebuie corelate datele menţionate in acest capitol cu cele din cadrul analizei financiare şi analizei economice (costurile cu forţa de muncă, externalităţile proiectului legate de gradul de ocupare a forţei de muncă etc.);

*       este deosebit de utilă defalcarea numărului de locuri de muncă create pe categorii de calificare, in vederea unui calcul corect in cadrul analizei economice (aplicarea factorilor de conversie - a se vedea punctul Factori de conversie din cadrul secţiunii Analiza economică.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

*            Date necesare:

*       valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)(in preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),din care: construcţii-montaj (C+M);

*       eşalonarea investiţiei (INV/C+M): (a) anul I; (b) anul II;

*       durata de realizare (luni);

*       capacităţi (in unităţi fizice şi valorice);

*       alţi indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizată investiţia, după caz.

*            Comentarii:

*       informaţiile solicitate in cadrul acestui capitol sunt disponibile in devizul general (şi trebuie să corespundă cu acesta) şi, respectiv, graficul de realizare a investiţiei (eventual graficul Gantt, dacă a fost intocmit - a se vedea Link-uri Gantt din coloana alăturată).

Avize şi acorduri de principiu:

*            Date necesare:

*       avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

*       certificatul de urbanism;

*     avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

*       acordul de mediu;

*       alte avize şi acorduri de principiu specifice.

*            Comentarii:

*    avizul beneficiarului este reprezentat de aprobarea in comitetul tehnico-economic al instituţiei publice sau hotărarea asociatului unic/adunării generale a acţionarilor al agentului economic privat, după caz;

*     certificatul de urbanism trebuie să fie in perioada de validitate, să permită inceperea lucrărilor in perioada-limită impusă de apelul de proiecte vizat şi să corespundă, din punct de vedere al parametrilor tehnici menţionaţi in acesta, cu restul dosarului proiectului depus spre finanţare (uneori apar modificări pe parcurs care fac proiectul semnificativ diferit de documentaţia aprobată prin certificatul de urbanism);

*    acordul de mediu, in funcţie de natura şi caracteristicile proiectului, poate reprezenta acordul cel mai dificil de obţinut, cu durata de obţinere cea mai indelungată (fapt ce poate afecta serios capacitatea titularului de proiect să finalizeze dosarul de finanţare in timp util);

*   recomandări privind paşii procedurali de urmat pentru acordul de mediu: incepeţi prin a adresa o solicitare Agenţiei pentru Protecţia Mediului, care vă va răspunde cu o lista de acţiuni pe care trebuie să le intreprindeţi.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.
Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro