Fonduri europene, analiza cost-beneficiu
Cum se calculează, cum se scrie, cum se evaluează. Concret, practic si corect.
Fonduri europene: acest site are rol de informare şi işi propune să vă ofere informaţii tehnice gratuite. Vă rugam să ne contactaţi cu orice intrebare practică legată de analiza cost-beneficiu.
Cadrul de reglementare Studiul de fezabilitate Analiza cost-beneficiu Analiza financiară Analiza economică Risc şi senzitivitate

Conţinutul studiului de prefezabilitate constă in următoarele elemente (structura sa - a se vedea Structura SPF din coloana alăturată - este cea menţionată in Anexa 1 a H.G. nr. 28/2008; pentru textul normativ complet si comentariile noastre la acesta a se vedea Lista de reglementari şi Comentarii la reglementari din cadrul secţiunii Cadrul de reglementare). Atenţie: structura poate varia in anumite privinţe, in funcţie de reglementările specifice aplicabile, care trebuie verificate inainte de elaborarea studiului:

*            date generale;

*            necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

*            scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse;

*            date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie;

*            costul estimativ al investiţiei;

*            avize şi acorduri de principiu;

*            piese desenate.

Prezentăm, in continuare, datele necesare fiecărui capitol, cu comentariile noastre pentru fiecare dintre acestea.

Date generale:

*            Date necesare:

*     denumirea obiectivului de investiţii, amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul), titularul investiţiei, beneficiarul investiţiei, elaboratorul studiului.

*            Comentarii:

*      datele solicitate sunt simplu de identificat;

*      titularul investiţiei = proprietarul final al investitiei / entitatea care controlează, in ultima instanţă, proiectul (ex. Consiliul Judeţean);

*     beneficiarul investiţiei = entitatea care administrează proiectul (ex. Regie autonomă sub controlul Consiliului Judeţean).

Necesitatea investiţiei:

*            Date necesare:

*       scurtă prezentare privind situaţia existentă, din care să rezulte necesitatea investiţiei;

*       tabele, hărţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc., care să expliciteze situaţia existentă şi necesitatea investiţiei;

*       deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;

*       prognoze pe termen mediu şi lung.

*            Comentarii:

*      prezentarea situaţiei existente se traduce, conform Documentului de lucru nr. 4 al CE, prin:

-      contextul socio-economic, proiecţii macroeconomice (care furnizează date importante pentru proiecţiile financiare şi ajustările de calcul economic pentru ACB - evoluţia cursului de schimb, a salariilor, gradul de ocupare, creşterea PIB etc.);

-      cererea potenţială (este definitorie pentru calculele ACB in integralitatea lor - a se vedea secţiunile relevante din cadrul acestui site); analiza cererii trebuie să determine cererea marginală pentru capacitatea suplimentară generată de proiectul propus;

*       pentru a putea analiza de o manieră pertinentă şi relevantă situaţia existentă, este necesar a se defini aria geografică de impact a proiectului (aria de acoperire);

*       analiza situaţiei existente va furniza datele de bază pentru prognoza cererii potenţiale;

*       cu alte cuvinte, inainte de orice, trebuie să se demonstreze că există o nevoie clară pentru proiect;

*      trebuie acordată atenţie deosebită ca argumentele să fie cuantificabile şi cuantificate;

*    analiza cererii: acesta este cel mai important element de analiză inaintea analizei cost-beneficiu propriu-zise (trebuie alocat un buget de timp si efort semnificativ pentru acest punct, care este aplicabil pentru orice fel de proiect, inclusiv pentru servicii publice).

Oportunitatea investiţiei:

*            Date necesare:

*       incadrarea obiectivului in politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale;

*       actele legislative care reglementează domeniul investiţiei, după caz;

*      acorduri internaţionale ale statului care obligă partea romană la realizarea investiţiei, după caz.

*            Comentarii:

*       foarte important: acest punct demonstrează sinergia cu restul programului de investiţii;

*      trebuie avută in vedere şi corelarea temporală cu alte proiecte (suprapunere, interdependenţă, concurenţă);

*     reglementările in vigoare pot ajuta proiectul sau pot, dimpotrivă, să reprezinte obstacole uneori insurmontabile in calea sa;

*     ancorarea necesităţii proiectului de obiective concrete ale diverselor programme, strategii, acorduri guvernamentale creşte semnificativ şansele studiului de a primi o evaluare favorabilă la acest capitol (din păcate, numărul acestora abundă - cu cat se implementează mai puţin, cu atat se scriu mai multe programe şi strategii - dar acest fapt faciliteaza ancorarea in discuţie).

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:

*            Date necesare:

*       scenarii propuse (minimum două);

*       scenariul recomandat de către elaborator;

*      avantajele scenariului recomandat.

*            Comentarii:

*       atenţie: scenariul de bază (de referinţă) trebuie să fie unul din scenariile propuse;

*     atenţie: scenariul de bază (de referinţă) nu este totdeauna scenariul zero (fără nicio investiţie), aşa cum eronat propune H.G. nr. 28/2008, deoarece scenariul fără investiţie uneori nu reprezintă o opţiune raţională (ex. un spital care este in pericol de prăbuşire - in acest caz, scenariul de bază este cel cu investiţie minimă, adică minima consolidare necesară sau impusă de normele aplicabile);

*      recomandăm ca selectarea scenariului optim să fie facută prin utilizarea unui sistem de scoring, bazat pe indicatori cuantificabili derivaţi din obiectivele proiectului menţionate in cadrul capitolului oportunitatea investiţiei.

Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie:

*            Date necesare:

*     situaţia juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv şi/sau temporar - de obiectivul de investiţii;

*       suprafaţa estimată a terenului;

*      caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiţii privind: (a) zona seismică de calcul şi perioada de colţ; (b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare şi presiunea convenţională; (c) nivelul maxim al apelor freatice;

*       studiile topografice preliminare;

*       datele climatice ale zonei in care este situat amplasamentul.

*            Comentarii:

*       intarzierea exproprierilor a constituit o principală piedică in calea proiectelor pană in prezent;

*       costul şi disponibilitatea terenul sunt extrem de relevante pentru fezabilitatea proiectului;

*      abordarea acestor aspecte trebuie să constituie una din primele preocupări ale titularului proiectului.

Costul estimativ al investiţiei:

*            Date necesare:

*       cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnicoeconomice:

-        cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic şi detalii de executie), după caz;

-        cheltuieli pentru activitatea de consultanţă şi asistenţă tehnică;

-       cheltuieli pentru obţinerea avizelor şi acordurilor de principiu necesare elaborării studiului de prefezabilitate;

-      cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.);

*      valoarea totală estimată a investiţiei.

*            Comentarii:

*     costurile din această categorie sunt, in cele mai multe din cazuri, eligibile pentru subvenţionare din fonduri europene.

Avize şi acorduri de principiu, după caz:

*            Comentarii:

*      a se vedea comentariul referitor la capitolul similar din cadrul studiului de fezabilitate, de la punctul Continutul Cadru din coloana alăturată.

Pentru orice intrebări, apăsaţi butonul Contact sau Intrebaţi-ne. Răspunsurile sunt gratuite şi promitem să fie practice şi utile.
Site optimizat pentru Internet Explorer si Mozzila Firefox la o rezolutie de 1280 x 800 Copyright 2009 © metodologie.ro Design by metodologie.ro